Komunikat dla osób, które w 2023 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1184, 1268 ) uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem aplikacji adwokackiej z dniem  1 stycznia 2024 r. proszone są o złożenie  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r. ( data wpływu do ORA ) następujących dokumentów:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich - (wzór w załączeniu)
  2. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (podpisany), lub jego kopia poświadczona notarialnie
  3. aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)
  4. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i obecnie nie toczy się żadne postępowanie karne i dyscyplinarne - zgodnie z art. 65 pkt. 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze - (wzór w załączeniu)
  5. oświadczenie aplikanta o korzystania w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - zgodnie z art. 65 pkt. 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze - (wzór w załączeniu)
  6. wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz dowodem wpłaty opłaty za legitymację – ( załączony formularz należy podpisać, wyraźnie drukowanymi literami należy wpisać imię i nazwisko – nie wpisujecie Państwo numeru wpisu, ponieważ jeszcze go nie posiadacie ).  Opłatę za legitymację aplikanta adwokackiego  w wysokości 95 zł należy uiścić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej,  ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów
    nr konta : PKO BP I O/Rzeszów  34 1020 4391 0000 6102 0002 0826 -  w tytule wpłaty podając „ opłata za legitymację aplikanta – nabór 2023” 

Ponadto prosimy o przesyłanie na adres mailowy ORA w Rzeszowie: ora.rzeszow@adwokatura.pl wszelkich zmian dotyczących Państwa adresów poczty elektronicznej, ponieważ od momentu wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wszystkie osoby, które w 2024 r. nie zamierzają rozpocząć aplikacji adwokackiej proszone są o przesłanie do biura ORA w terminie do 20 października 2023 r. pisemnej informacji.