Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12.12.2023 r. sygn C-395/21 - sposób ustalania wynagrodzenia adwokata w umowie z klientem będącym konsumentem

Szanowni Państwo,  poniżej przekazujemy informacje dotyczące ważnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego sposobu ustalania wynagrodzenia adwokata w  umowie z klientem będącym konsumentem.  W wyroku z dnia 12 stycznia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości (wielka izba)  w sprawie o sygn C-395/21 orzekł że:  /"nie spełnia wymogu wyrażenia prostym i zrozumiałym językiem w rozumieniu tego przepisu warunek umowy o świadczenie usług prawnych zawartej między adwokatem a konsumentem, który określa cenę tych usług zgodnie z zasadą stawki godzinowej, bez przekazania konsumentowi, przed zawarciem umowy, informacji, które pozwalają mu na podjęcie rozważnej i w pełni świadomej decyzji przy pełnej wiedzy odnośnie do konsekwencji ekonomicznych, jakie pociąga za sobą zawarcie tej umowy."/  Trybunał stwierdził, że w zakresie wymogu wyrażenia prostym i zrozumiałym językiem warunku umowy o świadczenie usług prawnych,  zgodnie z prawem Unii wymóg ten musi podlegać wykładni rozszerzającej. Oznacza to obowiązek, by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje majątkowe. Trybunał zauważył, że o ile nie można wymagać od przedsiębiorcy, aby poinformował konsumenta o ostatecznych skutkach finansowych swojego zobowiązania, które zależą od zdarzeń przyszłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli tego przedsiębiorcy, o tyle informacje, które ma on obowiązek przekazać przed zawarciem umowy, powinny umożliwić konsumentowi podjęcie rozważnej decyzji, przy pełnej świadomości możliwości zaistnienia takich  zdarzeń i konsekwencji, jakie mogą one wywołać w odniesieniu do danego świadczenia usług prawnych. Informacje te mogą się różnić w zależności, po pierwsze, od przedmiotu i charakteru świadczeń przewidzianych w umowie, a po drugie, od mających zastosowanie zasad wykonywania zawodu i deontologii. Powinny one jednak zawierać wskazówki pozwalające konsumentowi ocenić przybliżony całkowity koszt tych usług. Do takich należą oszacowanie przewidywanej lub minimalnej liczby godzin potrzebnych do wykonania określonej usługi albo zobowiązanie do wysyłania w rozsądnych odstępach czasu faktur lub okresowych sprawozdań wskazujących liczbę przepracowanych godzin pracy.  Pełna treść orzeczenia i powiązanych dokumentów znajduje się pod adresem:  https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-395/21