Komunikat - szkolenie "Zadośćuczynienie z art. 446[2] KC" - 12.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego Adwokatów zaprasza na szkolenie zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów. Szkolenie odbędzie w formie on-line. Link zostanie przesłany drogą mailową.

SZKOLENIE NR 2 – 3 pkt.

Termin szkolenia: 12 marca 2022r., godz. 9.30 – 12.30

Szkolenie przeprowadzi: Radca prawny dr Kamil Szpyt
 

Temat: Zadośćuczynienie z art. 446[2] KC

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

- rozbieżności w linii orzeczniczej i doktrynie przed wejściem w życie art. 446[2] KC;

- brzmienie przepisu w projekcie ustawy oraz jego obecna postać;

- katalog podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń i zobowiązanych do naprawienia szkody;

- katalog obrażeń bezpośrednio poszkodowanego uprawniający do wytoczenie w/w powództwa;

- pojęcie więzi rodzinnej;

- ustalanie optymalnej wysokości roszczenia;

- sąd właściwy dla rozpoznawania sprawy;

- rekomendowane wnioski dowodowe;

- wzajemne relacje rozstrzygnięć wydawanych w oparciu o art. 446[2] KC, 445 KC i art. 446 par. 4 KC;

- problematyka res iudicata w przypadku wyroków wydanych przez wejściem
w życie art. 446[2] KC;

- przepisy intertemporalne;

- potencjalna zasadność postępowań regresowych w przypadku "cudownego ozdrowienia";

- dopuszczalność wytoczenia powództwa z art. 442[2] KC post mortem;

- możliwość dochodzenia roszczeń za naruszenie, lecz nie - zerwanie więzi rodzinnej oraz za “nietrwałe” zerwanie więzi rodzinnej;

- dopuszczalność dziedziczenia roszczeń z art. 442[2] KC.

 

                                                                                                                           Dziekan 

                                                                                                          Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                                                                                 adw. Marcin Cichulski