Z  a  w  i  a  d  o  m  i  e  n  i  e

 

 

          Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 ze zmianami ) zwołuje

 

na dzień 4 września 2021 r. ( sobota ) - godz. 9.00 

 

Z W Y C Z A J N E   Z G R O M A D Z E N I E

I z b y    A d w o k a c k i e j    w    R z e s z o w i e

 

 

          Zgromadzenie przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym, za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24

 

          Udział w Zgromadzeniu wszystkich Adwokatów wykonujących zawód indywidualnie, w spółkach lub w zespołach adwokackich oraz delegatów wybranych na odrębnym zebraniu jest obowiązkowy.

Nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. Marcin Cichulski