Opłata administracyjna

Strona lub Strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 300 zł brutto przeznaczoną na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłaty mediacyjne

  1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora opłata mediacyjna wynosi:
  1. w sprawach niemajątkowych lub gdy nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu: 250 zł od każdej ze Stron za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz po 150 zł od każdej ze Stron za każde następne posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne);
  2. w sprawach majątkowych, w zależności od wartości przedmiotu sporu:

- do 10.000 zł – 150 zł od każdej ze Stron za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz po 100 zł od każdej ze Stron za każde następne posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne);

- do 30.000 zł – 250 zł od każdej ze Stron za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz po 150 zł od każdej ze Stron za każde następne posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne);

- do 50.000 zł – 350 zł od każdej ze Stron za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz po 250 zł od każdej ze Stron za każde następne posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne);

- powyżej 50.000 – 350 zł oraz 0,5 % od wartości przedmiotu sporu od każdej ze Stron za pierwsze posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne), oraz po 250 zł od każdej ze Stron za każde następne posiedzenie mediacyjne (wspólne lub odrębne).

W przypadku prowadzenia mediacji przez więcej niż jednego mediatora, opłata mediacyjna określona w pkt 1 a) i b) naliczana jest jako iloczyn powyższej opłaty i liczby mediatorów.

Opłaty kancelaryjne

Za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentów pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

 

Zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji

W szczególności za:

  • koszty podróży i noclegu mediatorów - zgodnie
    z przedstawionym rachunkiem lub fakturą
  • inne wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego - zgodnie z przedstawionym rachunkiem lub fakturą

W sprawach kierowanych do mediacji przez Sąd, do opłat pobieranych przez Centrum Mediacyjne i ustalania wynagrodzenia mediatora zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia
i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. (Dz. U. z 2016, poz. 921).