Ubezpieczenie OC

System ubezpieczeń OC adwokata 2022-2025

 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI - WARUNEK KONIECZNY DO PRZYSTĄPIENIA OD UBEZPIECZENIA ORAZ ZMIANY SUMY UBEZPIECZENIA  

Każdorazowo zarówno w przypadku zmiany wariantu, jak i przystąpienia do ubezpieczenia przez nowego adwokata należy złożyć dokument w postaci deklaracji.

Deklarację należy złożyć najpóżniej w dniu poprzedzającym datę objęcia ubezpieczeniem lub datę zmiany sumy ubezpieczenia. W przypadku adwokatów rozpoczynająych wykonywanie zawodu są oni objęci ubezpieczeniem z datą od dnia poprzedzajacego rozpoczęcie wykonywania zawodu. 

Deklaracja powinna mieć prawidłowo zaznaczone wszystkie zawarte w niej oświadczenia. 

Deklarację można składać w siedzibie biura ORA lub skanem na  adres e-mial ora.rzeszow@adwokatura.pl

 

 

Adwokaci wykonujący zawód w dniu 10 grudnia br. otrzymali na swoje skrzynki mailowe szczegółowy komunikat Prezesa NRA na temat nowych warunków umowy generalnej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata na lata 2022-2025

Nowa umowa przewiduje wyższe sumy ubezpieczenia i korzystniejsze poziomy składek.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !! – W PRZYPADKU POSIADANIA ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCI:

Przypominamy o konieczności uregulowania składki w przypadku adwokatów, na których koncie widnieje zaległość w płatności za dotychczasowe ubezpieczenie – prosimy o pilne uregulowanie zaległych należności, ponieważ istnienie zaległości w płatnościach składek skutkuje brakiem możliwości skorzystania z wyższych niż minimalna suma gwarancyjna (suma gwarancyjna 100.000 EUR bez dodatkowego grupowego ubezpieczenia – składka roczna 120 złotych) oraz zablokowaniem możliwości zmiany (podwyższenia) sumy ubezpieczenia w systemie.

Adwokatom, którzy nie mają zaległości w zapłacie składek polisa na rok 2022 zostanie wznowiona automatycznie w wariancie dotychczasowym z sumą ubezpieczenia powiększoną zgodnie z tabelą zawartą w komunikacie Prezesa NRA. Dodatkowo, w dniach 17.12 -22.12.2021 adwokaci nie mający zaległości w płatnościach składek, będą mieli możliwość zadeklarowania innej sumy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ lub przez złożenie papierowej deklaracji zmiany wariantu ubezpieczenia za pośrednictwem ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com (druk deklaracji poniżej do pobrania)

Komunikat Prezesa NRA

DEKLARACJA DLA UBEZPIECZENIA OC OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Tekst jednolity Umowy Generalnej wprowadzony Aneksem nr 4

 

Płatność składki za ubezpieczenie OC 

Składka za ubezpieczenie OC adwokata jest płatna na dotychczasowych zasadach, tj. w miesięcznych ratach (zgodnie z poniższą tabelą), które należy uiszczać wraz z płatnością składki samorządowej z góry do 10. dnia każdego miesiąca na konto ORA: 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826.

 

Suma podstawowa

Suma dodatkowa

Łączna składka roczna

Rata miesięcznej składki

Wariant I

było

50.000 EUR

jest

100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

10 zł

Wariant II

było

100.000 EUR

jest

150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie, chyba ze ubezpieczony złoży deklarację wyboru innego wariantu

250.000 EUR

było 300 zł

jest 282 zł

23,50 zł

Wariant III

było

150.000 EUR

jest

200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

51,50 zł

Wariant IV

było

200.000 EUR

jest

250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

64,50 zł

Wariant V

było

250.000 EUR

jest

300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

89,50 zł

Wariant VI

było

300.000 EUR

jest

350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

117,50 zł

Wariant VII

było

400.000 EUR

jest

450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746 zł

145,50 zł

Wariant VIII

było

500.000 EUR

jest

550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

159,50 zł

Wariant IX

było

1.000.000 EUR

jest

1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

186,50 zł

Wariant X

było

1.500.000 EUR

jest

2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

235,50 zł

Wariant XI

było

2.000.000 EUR

jest

2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

293,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie OC

System ubezpieczeń OC adwokata 2018-2021

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Agent Marsh sp. z o.o. przesłał na adresy e-mail adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie link aktywacyjny do systemu obsługi ubezpieczeń  (niestety nie było możliwe uprzedzenie adwokatów o wysyłce w/w linków aktywacyjnych, ponieważ ORA otrzymała informacje w terminie późniejszym)

Aktywując dostęp do sytemu http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl adwokat może:

 1. zatwierdzić obowiązywanie dotychczasowej sumy ubezpieczenia,
 2. dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia,
 3. zaktualizować dane adresowe. 

Wyboru wariantu ubezpieczenia można dokonać również przez złożenie pisemnej deklaracji (druk w załączeniu). Deklaracja OC Adwokata 2018

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

Deklarację można złożyć: w biurze ORA lub ora.rzeszow@adwokatura.pl (podpisany skan) lub poprzez platformę internetową http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.plUmowa generalna NRA – TU Ergo Hestia

Składki za ubezpieczenia OC należy opłacać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złoży wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

Płatności i warianty ubezpieczenia:

Suma podstawowa(1): Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna Łączna składka roczna
50.000 EUR  brak 10 zł 30 zł 120 zł
100.000 EUR  250.000 EUR 25 zł 75 zł 300 zł
150.000 EUR  250.000 EUR 70 zł 210 zł 840 zł
200.000 EUR  250.000 EUR 88 zł 264 zł 1,056 zł
250.000 EUR  250.000 EUR 123 zł 369 zł 1,476 zł
300.000 EUR  250.000 EUR 161 zł 483 zł 1,932 zł
400.000 EUR  250.000 EUR 200 zł 600 zł 2,400 zł
500.000 EUR  250.000 EUR 220 zł 660 zł 2,640 zł
1.000.000 EUR 250.000 EUR 257 zł 771 zł 3,084 zł
1.500.000 EUR  250.000 EUR 326 zł 978 zł 3,912 zł
2.000.000 EUR  250.000 EUR 406 zł 1,218 zł 4,872 zł

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.  

(1 )– przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

 • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora – na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
 • Ubezpieczenie NNW – na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
 • Rażące niedbalstwo adwokata.
 • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • Klauzula OC pracodawcy – na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • OC w życiu prywatnym – na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów – na dodatkową sumę 100.000 zł.

Nowa umowa gwarantuje:

 • Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia, in. poprzez objęcie jego zakresem tzw. szkód spółkowych oraz zmianę konstrukcji ubezpieczenia dodatkowego.
 • Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%).
 • Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).
 • Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora w postaci kancelarii adwokackiej.
 • Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody